Join Free Now
EAPH GERT JAN VAN NOORDEN
0104736098
Rotterdam, Netherlands
Photography
star star star star star_border
(9 Reviews)
INFO
EAPH Erotic Art Photography The art to capture eroticism and lust in photography, without the raunchiness of pornography. It is created to excite you, to let you imagine and almost smell the experience,.. from a friendly point of view. Have fun! ----------------------------------------------------------------------------------------------- (English below / Deutsch unter / Artist Resume (English) at the bottom) ----------------------------------------------------------------------------------------------- Welkom op mijn speciale fotografieprofiel Erotiek, liefde, seks, lust,.. het is fijn en lekker, het is gezond voor iedereen en hartverwarmend mooi om naar te kijken. Wat een spannend onderwerp is dit dan toch! En Ja,.. fotoshoots zijn fun! Feestje van maken dus! En dat is nou juist wat ik graag doe als ik aan het shooten ben. Mensen ontvangen in een lekkere en gezellige ontspannen sfeer zodat ze zich op hun gemak voelen en het voor hen een spannend feestje is. En dat komt het resultaat zeker ten goede. Als fotograaf wil ik foto’s maken die meer zeggen, soms met humor, soms lief en teder of hard en ruig, abstract of geil op het randje van de pornografie. Foto’s maken die anders zijn dan de mainstream plaatjes. Foto’s die spannend zijn, waarbij je als kijker blijft staan en het gevoel krijgt dat je erbij was. Natuurlijk kan ik zeggen, trek je kleren maar uit, ga maar voor dat stukje papier staan, ik zet wel even een lampje op je en klikkerdeklikkerdeklik, ik schiet –tig honderd foto’s en hoop dat er dan één goede tussen zit. Ja, dat kan, maar dat noem ik de klikbende. Dat is niet mijn ding. In elk beeld wat van nul af aan is gecreëerd, is dat wat je ziet buitenom het hoofdonderwerp, veel bepalender voor de sfeer van het geheel dan je in eerste instantie zou vermoeden. Juist de rekwisieten, de gebruikte belichting en alles wat in een beeld als decor aanwezig is, bepalen voor een groot deel de sfeer die wordt opgeroepen. En daar ligt nou juist de kunst die ik zo ambieer,.. het neerzetten van een totaalplaatje waar wat prikkelt. Een foto die helemaal klopt, van linksboven tot aan rechtsonder. Een beeld creëren wat een sfeer oproept, wat een verhaal vertelt, mijn verhaal! En dat hele proces wil ik graag zelf in de hand houden. Ik bepaal zelf wat er wel en niet op mijn foto staat. Ik bepaal ook zelf hoe en waar ik dat in mijn beeld plaats, kortom,.. ik creëer zelf mijn eigen compositie en bepaal daarna zelf ook hoe ik wat uitlicht en wat voor sfeer ik daarmee oproep. Dat is voor mij het verschil tussen beeld registreren en beeld creëren! En als ik ga shooten, dan neem ik daar de tijd voor. Goed voorbereiden, vrijuit van te voren overleggen wat je wel en vooral wat je niet wilt. Rustig aan, geen gehaast en geen geklok, maar lekker relaxed in een sfeervolle intieme omgeving samen iets moois en uitdagends maken. Heb je al zin gekregen om een keertje een toffe shoot te komen doen? Een spannend avontuur voor jezelf, samen met je partner of wellicht met een groepje? Schroom je niet en stuur me een berichtje. We kunnen dan samen gaan overleggen hoe we daar speciaal voor jou een mooi feestje van kunnen maken! UIT DIVERSE (GEDRUKTE) MEDIA: - “Gert Jan van Noorden wordt inmiddels erkend als één van de meest bekende erotische fotografen van Nederland. In deze tak van sport ontwikkelde hij zich meer en meer als eigenzinnige stylist die met de wetten van het genre speelt en visuele en fysieke grenzen opzoekt. Zijn beelden prikkelen of provoceren omdat ze expliciet maar niet eenduidig zijn. Objecten en attributen vormen een dualistische eenheid door hun fysieke spanning waarmee de concentratie van de maker voelbaar wordt.” - “Zijn hersenspinsels bevinden zich meestal op een andere golflengte dan bij menig ander.” - “Kenmerkend voor Van Noordens werk is de sterke focus op de suggestie. Zelfs in haar meest onverhulde naaktheid blijft de verleiding intact en krijgt ‘vulgaire platheid’ geen enkele kans zich te manifesteren. Toch is het werk niet overal zacht van aard. Zijn zinnenprikkelende fotografische kunstwerken zijn doorgaans gemaakt in edgy zwart-wit met een hoog contrast en een grafische stijl die ongetwijfeld beïnvloed is door de urban beeldcultuur van de jaren tachtig.” - “Gert Jan negeert niet alleen de technische regels, hij steekt er ook nog eens de draak mee.” - “Diverse foto’s van hem werden door Playboy uitverkozen, in vakbladen gepubliceerd of aangekocht door Rotterdamse galeries en trok hij de aandacht van Ruud Visschedijk, voormalig directeur van het Nederlands Fotomuseum en Geert Stadeus, hoofdredacteur van het prestigieuze magazine Snoecks.” - “Hij exposeert niet vaak, maar als hij dat doet,.. dan doet hij dat goed. Zijn indrukwekkende exposities maken vaak tongen los en zijn zeer gewild op grote beurzen. Ook bij RTV Rijnmond viel hij in de smaak en hebben ze naar aanleiding van zijn 10 jarig jubileum expositie "Masters of Experience" (December 2019 - Rotterdam Ahoy) tot twee keer toe een leuke tv-reportage over hem gemaakt. Deze prestigieuze, door één enkele fotograaf neergezette tentoonstelling was vermoedelijk de grootste en drukst bezochte erotische fotografie expositie ooit in Nederland!” Wil je meer weten en zien? Facebook: Gert Jan van Noorden Instagram: eaph.gert.jan.van.noorden MeWe: Gert Jan van Noorden Fetlife: EAPH Have Fun Watching! Gert Jan van Noorden (Leuke noot nog: We hebben als actief swingerskoppel ook een gewoon profiel, EXTRAORDINARY1. Als je wilt kun je daar ook altijd even een kijkje nemen. Have Fun!) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- English Welcome to my special photographer profile Erotica, love, sex, lust... It’s nice and delicious, healthy for everyone and heartwarmingly beautiful to look at. What an exciting topic this is! And yes... photoshoots are fun! Let’s make the most of it! And this is exactly what I like to do most when I’m shooting. Welcoming people in a nice, cozy and relaxed atmosphere, so that they can feel at ease and make it an exciting party for them. This will certainly benefit the outcome. As a photographer I want to take pictures that tell a bigger story. Sometimes with humor, sometimes sweet and tender or hard and rough, abstract or horny on the edge of pornography. Just creating pictures that are different from the mainstream ones. Photos that are exciting, where you as a viewer stand still and get the feeling that you can almost smell the experience. Ofcourse I can say “Just take off your clothes, go stand in front of that piece of paper.” I'll turn on a light for you in the meantime and then.. clickertheclickerdieclack! I shoot --ty hundred photos and hope that there is one good one. Yes, I could, but that's what I call the “click-gang.” That's not my cup of tea. In any image created from scratch, what you see outside of the main subject is much more defining for the atmosphere of the whole than you might initially suspect. It is precisely the props, the lighting, decor and everything that is used and present in an image largely determine the atmosphere that is evoked. And that is precisely the art that I so much aspire to, ... creating a total picture that tickles the senses. A photo where it all comes together. from top left to bottom right. Creating an image that evokes an atmosphere, that tells a story, my story! I would like to control this entire process myself. I decide for myself what does or doesn’t belong in my photo. I also determine how and where I place that in my image, in short, ... I create my own composition and then also determine how I illuminate something and what kind of atmosphere I can create with it. For me this is the difference between just press the button and creating a photograph! And when I start shooting, I will take my time for it. Prepare well, discuss freely in advance about what you do want and especially what you don't want to. Take it easy, don't rush and no peeking at the clock, but nice and relaxed in an atmospheric intimate environment making something beautiful and challenging together. Would you like to come and do a super nice shoot? An exciting adventure for yourself, with your partner or perhaps with a group? Don't hesitate and send me a message. We can discuss together how we can make a great party especially for you! FROM VARIOUS (PRINTED) MEDIA: - “Gert Jan van Noorden is now recognized as one of the most famous erotic photographers in the Netherlands. In this sport he developed more and more as an idiosyncratic stylist who plays with the laws of the genre and pushes visual and physical limits. His images stimulate or provoke because they are explicit but not unambiguous. Objects and attributes form a dualistic unity because of their physical tension with which the concentration of the maker can be felt. ” - "His fantasies are usually on a different wavelength than many others." - “Characteristic of Van Noorden's work is the strong focus on the suggestion. Even in its most uncovered nudity, the temptation remains intact and "vulgar flatness" does not get a chance to manifest. Yet the work is not always soft in nature. His titillating photographic artworks are usually made in edgy black and white with high contrast and a graphic style that is undoubtedly influenced by the urban visual culture of the eighties. ” - "Gert Jan not only ignores the technical rules, he just makes fun of it." - “Several of his photos were selected by Playboy, published in trade journals or purchased by galleries in Rotterdam and he caught the attention of Ruud Visschedijk, former director of the Nederlands Fotomuseum and Geert Stadeus, editor-in-chief of the prestigious Snoecks magazine.” - “He doesn't exhibit often, but when he does, ... then he does it well. His impressive exhibits often stir tongues and are highly sought after at major fairs. He was also popular with RTV Rijnmond and they made a nice TV report about him twice on the occasion of his 10-year anniversary exhibition "Masters of Experience" (December 2019 - Rotterdam Ahoy). This prestigious exhibition, set up by just one single photographer, was probably the largest and most visited erotic photography exhibition ever in the Netherlands! ” Do you want to know and see more? Facebook: Gert Jan van Noorden Instagram: eaph.gert.jan.van.noorden MeWe: Gert Jan van Noorden Fetlife: EAPH Have Fun Watching Gert Jan van Noorden (Nice note: As an active swingers couple we also have a normal profile, EXTRAORDINARY1. If you want you can always take a peek there. Have Fun!) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Deutsch Herzlich Willkommen auf meinem speziellen Foto Profil Erotik, Liebe, Sex und Lust ist die schönste Sache der Welt. Es ist gesund für jeden, wundervoll anzusehen und ein spannendes Thema. Fotoshootings machen Spaß, also lasst es uns doch einfach zelebrieren. Das ist genau das was ich bei jedem Shoot mache. Menschen empfangen, in einer angenehmen und entspannten Atmosphäre, so dass sie sich wohl fühlen und alles insgesamt ein spannendes Fest wird. Das kommt dem Resultat immer zugute. Als Fotograf möchte ich Fotos machen, die mehr aussagen. Manchmal mit Humor, manchmal lieb und zart oder auch hart und grob. Abstrakt oder geil, am Rande der Pornografie, einfach Fotos die anders sind als der Mainstream. Spannende Bilder, wobei die Betrachter stehen bleiben müssen und das Gefühl bekommen dabei gewesen zu sein. Natürlich könnte ich auch sagen: “Zieh die Klamotten aus, stell dich vor die wand da und ich stell paar Lampen ein -Klickediklick- ich knipse zehntausend Bilder in der Hoffnung, dass ein gutes dabei ist”. Ja das kann man machen aber das ist dann nur Chaos und das ist absolut nicht mein Ding! In jedem Bild das von Anfang an kreiert wird, ist alles außerhalb des Hauptthemas viel ausschlaggebender für die Gesamtstimmung des Bildes als man es zunächst annehmen würde. Gerade die Requisiten, die Art und Weise der Beleuchtung und alles was man im Bild als Element und Dekoration wahrnimmt, sind ausschlaggebend für die Stimmung die in jedem einzelnen Werk ausgelöst wird. Das ist die Art der Kunst nach welcher ich strebe: Das darstellen von einer prickelnden Totalen - ein stimmiges Bild von rechts oben bis links unten. Ein Bild kreieren, das eine Stimmung meiner Geschichte erzählt! Den kompletten Prozess möchte ich gerne in meinen Händen wissen. Ich sage selbst was in einem Bild zu sehen ist und was nicht. Ich bestimme wer und was an welchem Platz in meinem Bild angeordnet wird - kurz um - ich kreiere selbst meine eigene Komposition. Wie ich was ausleuchte und welche Stimmung ich damit aufrufen möchte. Das ist für mich der Unterschied zwischen Bild aufzeichnen und Bild kreieren. Bei jedem Shooting nehme ich mir die Zeit für eine gute Vorbereitung um herauszufinden, was gemacht werden darf und was nicht. In aller Ruhe ohne auf eine Uhr zu sehen, sehr relaxt und in einer intimen und atmosphärischen Umgebung, um zusammen etwas sehr schönes und gewagtes heraus zu arbeiten. Hast Du vielleicht Lust und Neugier bekommen um an einem Shooting teilzunehmen? Ein spannendes Abenteuer für Dich, Dich und Deinen Partner oder in einer Gruppe? Scheue Dich nicht und schicke mir eine Nachricht, dann können wir zusammen überlegen wie wir etwas spezielles für Dich / Euch zusammen stellen können. REZENSIONEN (KRITIK): - “Gert Jan van Noorden ist bekannt als einer der bekanntesten Erotikfotografen der Niederlande. In diesem Zweig entwickelte er sich mehr und mehr als eigensinniger Stylist der mit den Gesetzen von Genre spielt und visuelle und physikalische Grenzen aufsucht. Seine Bilder prickeln oder provozieren weil sie explizit aber nicht eindeutig sind. Objekte und Attribute formen eine dualistische Einheit durch ihre physische Spannung womit die Konzentration des Fotografen fühlbar wird.“ - “Sein ´Gehirnpinsel` befindet sich auf einer anderen Wellenlänge als bei anderen.“ - “Bestimmend für Van Noorden´s Arbeit ist der starke Fokus aus der Suggestion. Selbst in ihrer unbedeckten Nacktheit bleibt die Versuchung intakt und somit bekommt “vulgäre Plattheit“ keine Chance sich zu manifestieren. Seine Arbeiten sind nicht immer sanft. Seine sinnlich prickelnden fotografischen Kunstwerke sind durchgehend in “Edgy Black-White“ gefertigt mit einem hohen Kontrast und einem graphischen Stil der zweifellos durch die “Urban Culture“ der 80er Jahre geprägt wurde.“ - “Gert Jan ignoriert nicht nur die technischen Regeln, er nimmt sie sogar etwas auf die Schippe.” - “Diverse Fotos wurden schon vom Playboy ausgewählt und in Fachblättern publiziert, zudem fanden Ankäufe von Galerien in Rotterdam statt. Er zog auch die Aufmerksamkeit von Ruud Visschedijk, dem vormaligen Direktors des Niederländischen Fotomuseums und Geert Stadeus, des Hauptredakteurs des renommierten Magazins “Snoecks“ auf sich.“ - “Er exposiert nicht oft, aber wenn dann mit vollem Erfolg. Seine beeindruckenden Expo´s machen oft Zungen lose und sind sehr gefragt bei großen Börsen. Auch bei RTV Rijnmond traf er absolut den Geschmack und über seine 10-jährige Jubliäumsexpo “Master of Experience“ ( Dezember 2019 in Rotterdam Ahoy) hat der Sender zweimal berichtet. Diese renommierte, durch einen einzelnen Fotografen organisierte Ausstellung war vermutlich die größte und meistbesuchteste Expo für erotische Fotografie in den Niederlanden.“ Willst Du mehr wissen und sehen? Facebook: Gert Jan van Noorden Instagram: eaph.gert.jan.van.noorden MeWe: Gert Jan van Noorden Fetlife: EAPH Viel Spaß bei stöbern! Gert Jan van Noorden (Nachtrag: Wir haben auch als attraktives Swingerpärchen ein normales Profil EXTRAORDINARY1. Wenn ihr wollt dürft ihr auch dort gerne mal vorbei schauen.) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ARTIST RESUME 2020 Documentary and interview special OUTSIDE THE BOX shootevent - DigiFotoPro Magazine (printed) Gewiekste Kunst - Group exhibition at Gallery & Art Studio Jacques Tange Interview special Gert Jan van Noorden Erotic Art Photographer - DigiFotoPro Magazine (printed) 2019 MASTERS OF EXPERIENCE - 10 year anniversary solo exhibition at Winter-Fair Rotterdam Ahoy Interview MASTERS OF EXPERIENCE at Winter-Fair Rotterdam Ahoy - Algemeen Dagblad (printed) Nude, Tape & Glitters shoot for Winter-Fair at Rotterdam Ahoy - Interview TV special 10 year anniversary - RTV Rijnmond Schiedams photographer celebrates 10 years erotic art photograpfy - Interview TV special 10 year anniversary - RTV Rijnmond MASTERS OF EXPERIENCE - Solo exhibition at Bobbi Edens Loversland ‘s Hertogenbosch Interview MASTERS OF EXPERIENCE - Tess Tesst at Loverland 2018 MASTERS OF EXPERIENCE - Solo exhibition at Winter-Fair Rotterdam Ahoy Vruchtbare Grond - Group exhibition at Stedelijk Museum Schiedam 2017 MASTERS OF EXPERIENCE - Solo exhibition at Bobbi Edens Loversland Rotterdam Ahoy Interview special MASTERS OF EXPERIENCE - Publication Stadsblad Schiedam (printed) 2016 MASTERS OF EXPERIENCE - Solo exhibition at Kriebels Rotterdam Ahoy Interview special MASTERS OF EXPERIENCE - Open Rotterdam TV at Kriebels Rotterdam Ahoy 2015 Wet Dreams - Solo exhibition at Fetish Café Antwerpen Interview WET DREAMS - GVA Gazet van Antwerpen Wet Dreams - Solo exhibition at PRO6 Gallery Schiedam 2014 Wet Dreams - Solo exhibition at Erotica Xpo Genk EAPH meets MAAS - Publication docufilm 2013 Wet Dreams - Solo exhibition at The EAPH Store Two - Rotterdam Opening of The EAPH Store Two - Rotterdam Wet Dreams - Solo exhibition at The Art Gallery Kamasutra Jaarbeurs Utrecht The EAPH Spots & Shots presentation - Art Fair Rotterdam 2012 Photoshoot special 3 - Publication Lust Magazine November (printed) Photoshoot special 2 - Publication Lust Magazine October (printed) Photoshoot special 1 - Publication Lust Magazine September (printed) Live interview and auction of the artwork “Come Closer” - Club Ramhorna Engels Rotterdam Interview special - Publication Lust Magazine June (printed) Playboy’s Photographer Contest - Double publication Playboy April (printed) Wet Dreams - Solo Exhibition at the Art Gallery Kamasutra Jaarbeurs Utrecht Live interview Wet Dreams - Centrum Radio Rotterdam Art Fair Maassluis – Group exhibition at the PhotoSociety Maassluis 2011 Live interview WET DREAMS - Centrum Radio Rotterdam Photo Fair at the Maas River- Group exhibition at Las Palmas, Dutch Photo Museum Rotterdam Art Fair Maassluis - Group exhibition at the PhotoSociety Maassluis 2010 Gert Jan van Noorden Docent - TV special on LOOK TV Schiedam The Gettoshoot - Docufilm & TV special on LOOK TV Schiedam 2009 HOOKED! - Solo Exhibition at The Ilias Gallery Schiedam Live interview HOOKED! - Radio Rijnmond Rotterdam TV-Special HOOKED! - LOOK TV Schiedam Interview & Portfolio special - Publication in Photography Magazine (printed) Interview HOOKED! - Publication in Stadsblad Schiedam (printed) Interview HOOKED!- Publication in De Echo Rotterdam (printed) 2008 Dynamic Rotterdam – Group exhibition at Las Palmas, Dutch Photo Museum Rotterdam & National Dutch Photo Society Dynamic Rotterdam Photobook - Publication in Photography Magazine (printed) 2007 Typical Dutch – Group exhibition at Las Palmas Dutch Photo Museum Rotterdam Unpolished - Solo Exhibition at Cinema Theatre Schiedam Elements - Solo Exhibition at Sint Jans Cathedral Schiedam 2006 Photo Society Maassluis- Group exhibiton at the Tavenu Gallery Maassland Who Whants a Bite From the Tiger ?- Solo exhibition at the ‘t Walvisch Gallery Schiedam
EAPH REVIEWS
TESSENTHIJS Apr 2 2021 6:42AM
RATE: 10
je lekkerste jou vastgelegd
Heerlijk genoten van een fotosessie, we hebben onszelf nog nooit zo mooi op papier gezien. Wouw. Ik zou zeggen: ervaar en geniet!
MSDOTTIEVIXEN Apr 2 2021 5:24AM
RATE: 10
Stoute prof
Deze kanjer weet iedereen die voor zijn lens komt gerust te stellen en daardoor is het eindresultaat altijd verbluffend. Je eigen grenzen verleggen, doordat deze stoute prof je net het laatste zetje geeft, waardoor je remmingsloos kan shooten!! Een topper die zijn strepen in de erotiek fotografie heeft verdiend, die altijd weer kunst afleverd!
JOSEYKARLA388 Jan 13 2021 8:31PM
RATE: 10
pics
bellissime foto!!!
XXXCHANGER Nov 25 2020 2:15PM
RATE: 5
Fijne sfeer en prachtige foto’s !
Tijdje terug een spannende shoot gehad hier. Een fijn voorgesprek per telefoon om elkaar al een beetje te leren kennen en de wensen te bespreken. Rustig de tijd gehad tijdens de shoot en hele gave foto’s met goede nabewerking gehad. Kortom: een aanrader !!
Please log in or sign up for SDC to add your review